نظرسنجي فرش پايار
**  لطفا این صفحه را با مرورگر Interexplorer باز نمایید. **

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright ® 2011 by Aria Advertising Center
design by www.ariaads.ir
فرش پایار تولیدکننده فرش ماشینی 1050 (هزار و پنجاه) شانه تراکم 3000 و 700 (هفتصد) شانه 10 رنگ تراکم 2550